CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

PRIVACY POLICY

 

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức VINFAST thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quư khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của VINFAST (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”).

This Privacy Policy describes how VINFAST collects and uses your personal information in relation to VINFAST’s websites, applications, products and services (together, “Our Offerings”).

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

This Privacy Policy does not apply to any products, services, websites, or content that are offered by third parties or have their own Privacy Policy.

1.         Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Personal Information We Collect

2.         Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

How We Use Personal Information

3.         Thu thập và sử dụng cookies

Collection and use of cookies

4.         Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

How We Share Personal Information

5.         Vị trí của thông tin cá nhân

Location of Personal Information

6.         Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

How We Secure Information

7.         Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Internet Advertising and Third Parties

8.         Truy cập và lựa chọn

Access and Choice

9.         Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Juvenile’s Personal Information

10.      Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Retention of Personal Information

11.      Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Contacts, Notices, and Revisions

12.      Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Examples of Information Collected

1.         Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Personal Information We Collect

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quư khách trong quá tŕnh cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi cho quư khách.

We collect your personal information in the course of providing Our Offerings to you.

Dưới đây là các loại thông tin được chúng tôi thu thập:

Here are the types of information we gather:

·           Thông tin quư khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quư khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Information You Give Us: We collect any information you provide in relation to Our Offerings.

·           Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quư khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Automatic Information: We automatically collect certain types of information when you interact with Our Offerings.

·           Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quư khách từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

Information from Other Sources: We might collect information about you from other sources, including service providers, partners, and publicly available sources.

2.         Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

How We Use Personal Information

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quư khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

We use your personal information to operate, provide, and improve Our Offerings. Our purposes for using personal information include:

·           Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quư khách để cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lư các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm đăng kư, mua hàng và thanh toán.

Provide Our Offerings: We use your personal information to provide and deliver Our Offerings and process transactions related to Our Offerings, including registrations, subscriptions, purchases, and payments.

·           Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quư khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Measure, Support, and Improve Our Offerings: We use your personal information to measure use of, analyze performance of, fix errors in, provide support for, improve, and develop Our Offerings.

·           Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quư khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quư khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quư khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quư khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Recommendations and Personalization: We use your personal information to recommend Our Offerings that might be of interest to you, identify your preferences, and personalize your experience with Our Offerings.

·           Tuân thủ nghĩa vụ pháp lư: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lư để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quư khách.

Comply with Legal Obligations: In certain cases, we have a legal obligation to collect, use, or retain your personal information.

·           Liên lạc với quư khách: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quư khách để liên lạc với quư khách liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của quư khách.

Communicate with You: We use your personal information to communicate with you in relation to Our Offerings via different channels (e.g., email, chat) and to respond to your requests.

·           Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quư khách để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quư khách.

Marketing: We use your personal information to market and promote Our Offerings. We might display interest-based ads for Our Offerings.

·           Pḥng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quư khách để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.

Fraud and Abuse Prevention and Credit Risks: We use your personal information to prevent and detect fraud and abuse in order to protect the security of our customers, us, and others. We may also use scoring methods to assess and manage credit risks.

·           Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ư của quư khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quư khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quư khách.

Purposes for Which We Seek Your Consent: We may also ask for your consent to use your personal information for a specific purpose that we communicate to you.

3.         Thu thập và sử dụng cookies

Collection and use of cookies

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện tŕnh duyệt hoặc thiết bị của quư khách, t́m hiểu thêm về sở thích của quư khách, cung cấp cho quư khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

We use cookies, pixels, and other similar technologies (collectively, “cookies”) to recognize your browser or device, learn more about your interests, provide you with essential features and services, and for other additional purposes, including:

·           Nhận diện quư khách khi quư khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quư khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

Recognizing you when you sign in use our offerings. This allows us to provide you with recommendations, display personalized content, and provide other customized features and services.

·           Lưu tâm đến các tùy chọn mà quư khách đă chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quư khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu h́nh của quư khách.

Keeping track of your specified preferences. This allows us to honor your likes and dislikes, such as your language and configuration preferences. 

·           Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Conducting research and analysis to improve our offerings. 

·           Ngăn chặn hành vi gian lận.

Preventing fraudulent activity.

·           Cải thiện an ninh.

Improving security.

·           Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quư khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.

Delivering content, including ads, relevant to your interests on our sites and third-party sites.

·           Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Measure and analyze the performance of Our Offerings.

Cookie cho phép quư khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quư khách chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, quư khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quư khách đăng nhập hoặc quư khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quư khách truy cập lại các trang web của chúng tôi.

Cookies allow you to take advantage of some of our essential features. For instance, if you block or otherwise reject our cookies, you might not be able to use certain offerings that require you to sign in, or you might have to manually adjust some preferences or language settings every time you visit our sites.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi quư khách tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ t́m kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xă hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá tŕnh cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quư khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Approved third parties may also set cookies when you interact with our offerings. Third parties usuaully include search engines, providers of measurement and analytics services, social media networks, and advertising companies. Third parties use cookies in the process of delivering content, including ads relevant to your interests, to measure the effectiveness of their ads, and to perform services on our behalf. 

Quư khách có thể quản lư cookie tŕnh duyệt bằng việc cài đặt tŕnh duyệt của ḿnh. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các tŕnh duyệt sẽ cho quư khách biết cách ngăn tŕnh duyệt chấp nhận các cookie mới, cách tŕnh duyệt thông báo cho quư khách khi quư khách nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu quư khách tắt tất cả cookie trên tŕnh duyệt của ḿnh, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang tŕnh duyệt của quư khách. Tuy nhiên, nếu quư khách làm điều này, quư khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quư khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

You can manage browser cookies through your browser settings. The 'Help' feature on most browsers will tell you how to prevent your browser from accepting new cookies, how to have the browser notify you when you receive a new cookie, how to disable cookies, and when cookies will expire. If you disable all cookies on your browser, neither we nor third parties will transfer cookies to your browser. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some features and services may not work.

4.         Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

How We Share Personal Information

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây, với Tập đoàn Vingroup và các công ty con của Tập đoàn Vingroup. Các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này.

Information about our customers is an important part of our operation and we are not in the business of selling our customers’ personal information to others. We share personal information only as described below, with Vingroup and its subsidiaries. All of these companies are subject to this Privacy Policy.

·           Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quư khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Quư khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của quư khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.

Transactions Involving Third Parties: We make available to you services, software, and content provided by third parties for use on or through Our Offerings. You can tell when a third party is involved in your transactions, and we share information related to those transactions with that third party.

·           Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi thuê các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lư thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lư quảng cáo và sự kiện), quản lư quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Third-Party Service Providers: We employ other companies and individuals to perform certain functions on our behalf. Examples include: sending communications, processing payments, assessing credit and compliance risks, analyzing data, providing marketing and sales assistance (including advertising and event management), conducting customer relationship management, and providing training. These third party service providers have access to personal information needed to perform their functions, but may not use it for other purposes. Further, they must adhere to this Privacy Policy and the applicable data protection law.

·           Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá tŕnh phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp VINFAST hoặc phần lớn tài sản của VINFAST được một công ty khác mua, thông tin của quư khách sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Business Transfers: As we continue to develop our business, we might sell or buy businesses or services. In such transactions, personal information generally is one of the transferred business assets but remains subject to the Privacy Policy (or the individual consents otherwise). Also, in the event that VINFAST or substantially all of its assets are acquired, your information will of course be one of the transferred assets.

·           Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Protection of Us and Others: We release account and other personal information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce or apply our terms and other agreements, or protect the rights, property, or security of us, our customers, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud prevention and detection and credit risk reduction.

·           Tùy theo sự lựa chọn của quư khách: Ngoài các quy định trên, quư khách sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về quư khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quư khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

At Your Option: Other than as set out above, you will receive notice when personal information about you might be shared with third parties, and you will have the right to choose not to share the information.

5.         Vị trí của thông tin cá nhân

Location of Personal Information

VINFAST có địa chỉ tại Việt Nam và các công ty con khác của Vingroup có trụ sở tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của quư khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quư khách có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quư khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

VINFAST is located in Vietnam, and our affiliated companies are located throughout the world. Depending on the scope of your interactions with Our Offerings, your personal information may be stored in or accessed from multiple countries, including Vietnam. Whenever we transfer personal information to other jurisdictions, we will ensure that the information is transferred in accordance with this Privacy Policy and as permitted by applicable data protection laws.

6.         Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

How We Secure Information

Tại VINFAST, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quư khách.

At VINFAST, security is our highest priority. We design our systems with your security and privacy in mind.

·           Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mă hóa dữ liệu.

We employ appropriate technical and security measures to prevent unauthorized access and use of your personal information. We also regularly cooperates with security experts to be updated with the latest information on network security to ensure the safety of your personal information. When collecting data, we maintain and secure your personal information at a server system and these information is secured by firewalls, access control measure and data encryption.

·           Các thông tin thẻ thanh toán của quư khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quư khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

The information of your card, which is issued by the relevant financial institution, is protected by us in accordance with international standards on the principle that no important data of the card (card numbers, full names, CVV number) is recorded in our system. Your payment transaction is made by the relevant bank system.

7.         Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Internet Advertising and Third Parties

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quư khách khi quư khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

Our Offerings may include third-party advertising and links to other websites and applications. Third party advertising partners may collect information about you when you interact with their content, advertising, or services.

8.         Truy cập và lựa chọn

Access and Choice

Quư khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quư khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu quư khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của ḿnh, quư khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

You can view, update, and delete certain information about your account and your interactions with Our Offerings. If you cannot access or update your information yourself, you can always contact us for assistance.

Quư khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quư khách. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép quư khách tùy chọn về cách thông tin của quư khách đang được sử dụng. Quư khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quư khách có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

You have choices about the collection and use of your personal information. Many of Our Offerings include settings that provide you with options as to how your information is being used. You can choose not to provide certain information, but then you might not be able to take advantage of some of Our Offerings.

·           Thông tin tài khoản: Nếu quư khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của ḿnh, vui ḷng truy cập Sản phẩm Của Chúng tôi. Khi quư khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.

Account Information: If you want to add, update, or delete information related to your account, please go to Our Offerings. When you update or delete any information, we usually keep a copy of the prior version for our records.

·           Liên lạc: Nếu quư khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi,  và không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui ḷng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quư khách.

Communications: If you do not want to receive promotional messages  and receive in-app notifications from us, please adjust your notification settings in the app or your device.

 

9.         Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Juvenile’s Personal Information

Nếu quư khách dưới 18 tuổi[NTPA(1] [QTH(2] , quư khách chỉ có thể kư kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này với sự đồng ư của cha mẹ hoặc người giám hộ.

If you’re under 18, you may enter into contracts and accept this Privacy Policy only with the approval of your parent or guardian.

10.      Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Retention of Personal Information

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quư khách để đảm bảo cho quư khách khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quư khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quư khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

We keep your personal information to enable your continued use of Our Offerings, for as long as it is required in order to fulfill the relevant purposes described in this Privacy Policy, as may be required by law (including for tax and accounting purposes), or as otherwise communicated to you. How long we retain specific personal information varies depending on the purpose for its use, and we will delete your personal information in accordance with applicable law.

11.      Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Contacts, Notices, and Revisions

Nếu quư khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại VINFAST hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui ḷng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quư khách. Quư khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

If you have any concern about privacy at VINFAST or want to contact one of our data controllers, please contact us and we will try to resolve it. You may also contact us at the address below:

·           Qua email: cskh@vinfast.vn hoặc qua SĐT: 1900 232 389.

·           By email: cskh@vinfast.vn or by phone number: 1900 232 389.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Quư khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về quư khách và tài khoản của quư khách. Chúng tôi sẽ không bao giờ sửa đổi đáng kể Chính sách quyền riêng tư này mà có thể làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho họ quyền để lựa chọn.

Our business changes constantly, and our Privacy Policy may also change. You should check our website frequently to see recent changes. Unless stated otherwise, our current Privacy Policy applies to all personal information we have about you and your account. We will never materially change our Privacy Policy to make them less protective of personal information collected in the past without informing the relevant customers and giving them a choice.

 

12.      Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Examples of Information Collected

Thông tin quư khách cung cấp cho chúng tôi
Information You Give Us

Quư khách chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi quư khách:

You mainly provide information to us when you:

·           t́m kiếm, đăng kư hoặc mua Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

search for, subscribe to, or purchase Our Offerings;

·           tạo hoặc quản lư tài khoản của quư khách;

create or administer your account;

·           cấu h́nh cài đặt của quư khách cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

configure your settings for, provide data access permissions for, or otherwise interact with Our Offerings; 

·           đăng kư hoặc tham dự một sự kiện của  VINFAST;

register for or attend a  VINFAST event;

·           mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của VINFAST (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);

purchase or use content, products, or services from third-party providers through VINFAST’s websites or apps (or other similar venues operated or provided by us);

·           cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của quư khách trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc trang web hoặc ứng dụng của VINFAST (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);

offer your content, products, or services on or through Our Offerings or VINFAST’s websites or apps (or other similar venues operated or provided by us);

·           liên lạc với chúng tôi;

communicate with us; 

·           hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;

complete a questionnaire or other information request forms; 

·           đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của VINFAST hoặc các địa điểm tương tự.

post on VINFAST’s websites or apps or similar venues.

Tùy thuộc vào việc quư khách sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, quư khách có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

Depending on your use of Our Offerings, you might supply us with such information as:

·           tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;

your name, email address, physical address, phone number, and other similar contact information;

·           thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;

payment information, including credit card and bank account information;

·           thông tin về vị trí của quư khách;

information about your location;

·           thông tin về tổ chức của quư khách và đầu mối liên hệ của quư khách, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của quư khách;

information about your organization and your contacts, such as colleagues or people within your organization;

·           tên người dùng, bí danh, vai tṛ và thông tin xác thực và bảo mật khác;

usernames, aliases, roles, and other authentication and security credential information;

·           nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;

content of feedback, testimonials, inquiries, communications with us; 

·           h́nh ảnh của quư khách (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của quư khách khi quư khách tham dự một sự kiện của VINFAST hoặc sử dụng một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

your image (still, video, and in some cases 3-D), voice, and other identifiers that are personal to you when you attend an event of VINFAST or use certain Our Offerings;

·           thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp;

information regarding identity, including government-issued identification information; 

·           thông tin tài chính và doanh nghiệp; và

corporate and financial information; and

·           Số VAT và các định danh thuế khác.

VAT numbers and other tax identifiers.

Thông tin tự động
Automatic Information

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi quư khách:

We mainly collect information automatically when you:

·           truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi quư khách sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);

visit, interact with, or use Our Offerings (including when you use your computer or other device to interact with Our Offerings); 

·           tải nội dung từ chúng tôi;

download content from us;

·           mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và

open emails or click on links in emails from us; and

·           tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

interact or communicate with us.

Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

Examples of the information we automatically collect include:

·           thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quư khách;

network and connection information, such as the Internet protocol (IP) address used to connect your computer (or other device) to the Internet and information about your Internet service provider; 

·           thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản tŕnh duyệt, loại và phiên bản của plug-in của tŕnh duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;

computer and device information, such as device, application, or browser type and version, browser plug-in type and version, operating system, or time zone setting; 

·           vị trí của thiết bị hoặc máy tính của quư khách;

the location of your device or computer;

·           thông tin xác thực và bảo mật;

authentication and security credential information;

·           thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;

content interaction information, such as content downloads, streams, and playback details, including duration and number of simultaneous streams and downloads; 

·           Các số liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của quư khách, thông tin sao lưu backup, API calls, và nhật kư khác;

Our Offerings metrics, such as offering usage, occurrences of technical errors, reports, your settings preferences, backup information, API calls, and other logs; 

·           nội dung quư khách đă xem hoặc t́m kiếm, thời gian phản hồi của trang web, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);

the content you viewed or searched for, page response times, and page interaction information (such as scrolling, clicks);

·           địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và

email addresses and phone numbers used to contact us; and

·           thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.

identifiers and information contained in cookies.  

Thông tin từ các nguồn khác
Information from Other Sources

Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:

Examples of information we receive from other sources include:

·           thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;

marketing, sales generation, and recruitment information, including your name, email address, physical address, phone number, and other similar contact information; 

·           thông tin về đăng kư, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của quư khách với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;

subscription, purchase, support, or other information about your interactions with products and services offered by us or third parties in relation to Our Offerings; 

·           kết quả t́m kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và

search results and links, including paid listings (such as Sponsored Links); and 

·           thông tin lịch sử tín dụng.

credit history information.

 


 [NTPA(1]Nên để độ tuổi giới hạn theo quy định về điều khiển Phương tiện xe máy điện.

 [QTH(2]Điều kiện 18 tuổi ở đây là để tham gia kư kết hợp đồng (trong đó Privacy policy khi được chấp thuận cũng đc coi là 1 hđ), khác với điều kiện để điều khiển phương tiện xe máy điện. Nên không thay đổi chỗ này nhé.